Systém kvality

Systém manažérstva kvality

VUCHT a.s. je výskumný ústav orientovaný na základný, chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti chémie a chemickej technológie, ktorý má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality  podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Funkčnosť systému potvrdzujú dozorové a recertifikačné audity.  Predmetom SMK je : výskum, vývoj, výroba a predaj chemických špecialít pre rôzne oblasti priemyselného využitia, predaj licencií, predprojektová príprava a poskytovanie analytických služieb.
 

Cieľom manažmentu je zabezpečiť komplexný rozvoj  a prosperitu spoločnosti pri systematickom riadení procesov kvality, uspokojovať požiadavky zákazníkov a zabezpečiť sociálne istoty vlastným zamestnancom.

Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.
 
 
 

Responsible Care - RC 

Program RC je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie činností z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Cieľom RC je neustále zvyšovanie zodpovednej starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť práce pri výrobe, používaní a distribúcií chemických komodít , dbať o zdravie vlastných zamestnancov a zamestnancov odberateľov spoločnosti.

 
VUCHT a.s. má vypracovaný a zavedený  Program CR, kde deklaruje povinnosti :
 
  • zákazníkom poskytovať  poradenstvo ohľadom bezpečného používania, dopravy a manipulácie chemickými produktmi vyrobenými vo VUCHT a.s.
  • v rámci platnej legislatívy informovať príslušné úrady a verejnosť o potenciálnych rizikách ohrozenia zdravia alebo životného prostredia
  • spoluprácu s  vládnymi inštitúciami pri vývoji legislatívy  ohľadom  bezpečnosti  práce a životného prostredia
 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Trvalou snahou vedenia spoločnosti VUCHT a.s. ohľadom bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práce je : mať bezpečné pracovné prostredie, zdravých zamestnancov a nulovú úrazovosť. 

Dodržiavanie bezpečnostných predpisov v spoločnosti  nie je len povinnosť všetkých zamestnancov, ale uvedomelá forma správania sa, chrániť nie len svoj vlastný život a zdravie, ale aj život a zdravie svojich spolupracovníkov.

 

 Certifikát kvality ISO 9001:2008 SK

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

RC certifikát