Analytické služby

Vývoj analytických metód a analytická kontrola pre vývoj technologických procesov

 • analytická kontrola anorganických a organických technologických procesov
 • chemické špeciality
 • hnojivá
 • prostriedky na ochranu rastlín
 • gumárenské chemikálie
 • prísady do plastov

 

Analýza vzoriek životného prostredia
(pitných, povrchových, podzemných i odpadových vôd, pôd, sedimentov a tuhých odpadov)

        Stanovenie:

 • obsahu kovov metódou AAS (plameňová a elektrotermická atomizácia, hydridová technika, vysokotlaková mikrovlnová mineralizácia)
 • F-, Cl- 
 • NO3-, NO2-
 • NH4 Nesslerovým činidlom
 • Norg, Ncelk v odpadových vodách
 • CHSK Cr
 • KNK, ZNK
 • Rozpustné látky, nerozpustné látky, celkové nerozpustné látky pri 105°C
 • Test toxicity na luminiscenčné baktérie- Vibrio fisheri
 • BSK5

 

Stanovenie fyzikálnochemických parametrov

 • teploty topenia a rozsahu topenia
 • teplota varu
 • relatívnej hustoty
 • vodivosť
 • viskozita
 • distribúcia častíc
 • špecifický povrch

 

Analýza olejov

 • stanovenie čísla kyslosti
 • stanovenie bodu tuhnutia
 • stanovenie bodu vzplanutia
 • stanovenie mechanických nečistôt
 • stanovenie obsahu vody
 • stanovenie deemulgačnej charakteristiky
 • stanovenie deemulgačného čísla
 • stanovenie kinematickej viskozity v olejoch 

 

Ostatné metódy I

 • titračné metódy (acidobázické, oxidačno-redukčné, komplexometrické, zrážacie metódy) priame alebo po úprave vzorky (mineralizícia, destilácia, extrakcia, rozklad a pod.)
 • stanovenie obsahu kovov metódou OES ICP 
 • DTA, TG
 • stanovenie vody na KF titrátore
 • stanovenie prchavých látok , sušiny a popola
 • vážková analýza
 • potenciometria
 • spektrofotometrické metódy (UV-VIS, IČ) 
 • stanovenie distribúcie častíc na laserovom analyzátore
 • stanovenie kinematickej a dynamickej viskozity na Ubbelohdeho viskozimetri a na rotačnom viskozimetri Rheotest 2
 • stanovenie indexu lomu
 • stanovenie vodivosti
 • XRD-automatická prášková RTG difraktometria
 • veľkosť častíc na elektrónovom mikroskope
 • chromatografické metódy-GLC, HPLC
 • identifikácia látok metódou GCMS 
 • IC chromatografia - katióny a anióny
 • merný povrch práškových materiálov metódou BET

 

Ostatné metódy II

 • rozbor ocelí
 • odborné hodnotenie vhodnosti nateriálov pre rôzne aplikácie

 


Kontakt:

Ing. Adriana Takáčová

Department of Analytical Chemistry and Ecology
VUCHT a.s.
areál Duslo a.s.
P.O.BOX 23
927 03   Šaľa 3
Slovak Republic

 

tel.: +421 918 609 521
fax: +421 31 775 3020

e mail: Adriana.Takacova@duslo.sk

 

 

Ing. Peter Major - špecialista, zástupca VO  

Department of Analytical Chemistry and Ecology
VUCHT a.s.
areál Duslo a.s.
P.O.BOX 23
927 03   Šaľa 3
Slovak Republic

 

tel.:+421 918 609516
fax:+421 31 775 3020

e mail: pmajor@vucht.sk