Projekty s finančnou pomocou fondov EU

    

    
 
 
 Názov projektu:   Hydrogenácie v kvapalnej fáze
 
 
Doba realizácie aktivít projektu:     01/2011 - 12/2014
 
Operačný program:      Výskum a vývoj
 
Prioritná os:                 2 Podpora výskumu a vývoja
 
Opatrenie:                    2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom
                                      a vývojom do praxe
 
Kód výzvy:                   OPVaV-2009/2.2/05-SORO
 
ITMS kód projektu:     26220220144
 
Miesto realizácie:        Šaľa, Košice
 
Prijímateľ:                   VUCHT a.s.
 
Partner projektu:        Technická univerzita v Košiciach 
                                     (Katedra chémie, Hutnícka fakulta)
 
V roku 2010 sa VUCHTu Bratislava, pracovisko Šaľa podarilo získať financovanie tohto projektu a 3.1.2011 sa začal riešiť na pracoviskách v Šali a u partnera TU v Košiciach (TUKE). Ukončenie realizácie projektu bolo k 31.12.2014.
Už v súčasnosti sa dá hodnotiť jeho úspešné fungovanie. Projekt bol zameraný na výskum hydrogenácie aromatických derivátov, menovite nitrobenzénu na anilín, prípravu 4-nitrózo- a 4-nitrodifenylamínu a hydrogenáciu na 4-amínodifenylamín ako dôležitého medziproduktu na výrobu gumárenských chemikálií, hydrogenáciu anilínu na cyklohexylamín taktiež používaného na výrobu gumárenských chemikálií, a niektoré ďalšie. Zameranie bolo na výskum prípravy a charakterizovanie katalyzátorov, hľadanie optimálnych reakčných podmienok ako i návrhov hydrogenačných reaktorov, súvisiacich separačných stupňov a návrhu celkového (originálneho) technologického usporiadania.
Dáta o projekte: Celkové náklady 3,13 mil. Eur, z toho nenávratný finančný príspevok: 2,67 mil. Eur, pre VUCHT: 1,48 mil. Eur a pre TUKE 427 tis. Eur.
Významnou aktivitou a príspevok k infraštruktúre VUCHTu je vybudovanie experimentálnej modelovej jednotky, na ktorú sa získal nenávratný finančný príspevok 598 tis Eur. Na projekte sa zúčastnilo 68 riešiteľov, z toho 14 do 35 rokov, a celkovo 30 žien.
Výsledky sú zdokumentované (a uložené v knižniciach VUCHTu a TUKE) v 96 Technických záznamoch, 40 protokoloch a dokladované v 9 monitorovacích správach. Vo významných vedeckých časopisoch (tzv. „karentované“ - CC) boli opublikované 4 články, v „nekarentovaných“ časopisoch 5 článkov. Za obdobie 4 rokov bolo 12 prednášok a 12 vývesiek na medzinárodných konferenciách, 6 prednášok a 9 vývesiek na domácich konferenciách a sympóziách.
Boli zorganizované 2 „workshopy“ (pracovné dielne): 2012, v Košiciach: Využitie analyzátora contrAA 700 pri riešení projektu Hydrogenácie v kvapalnej fáze; 2013, Šaľa: Vplyv zariadení a reakčných podmienok na katalytické procesy. Bola pripravená 1 prihláška vynálezu.
Projekt významne prispel nielen k zlepšeniu technickej infraštruktúry, ale i k zvýšeniu vedomostí a skúseností riešiteľov, tým zosilnenia výskumného charakteru VUCHTu, výrazného zvýšenia spolupráce s akademickou sférou (TUKE) a zvýšeniu kompetencií uchádzať sa o ďalšiu spoluprácu (projekty) na medzinárodnom poli.
 
 
 
 

 

 

Fotogaléria