Výskum a vývoj

Syntéza nových organických látok (zameranie na amíny, amidy a imidy)

Organický technologický výskum 

      Výskum procesov:

 • hydrogenácie
 • alkylácie
 • hydrogenačné alkylácie
 • oxidácie
 • cyklizácie
 • hydroizomerizácie

       Testovanie, vývoj  a charakterizácia katalyzátorov

       

Anorganický technologický výskum

 • granulované a extrudované hnojivá    
 • kvapalné viaczložkové hnojivá    
 • technológia výroby anorganických solí 
 • pomaly pôsobiace obaľované hnojivá
 • formulácie hnojív podľa požiadaviek zákazníka      
 • hodnotenie kvality a legislatívny servis
 • materiálový výskum

Výskum nových polymérnych látok a ich formulácií

 • polyvinylacetátové disperzie
 • akrylátové disperzie
 • špeciálne monoméry a polyméry

Výskum kompozícií gumárenských zmesí

Výskum kompatibilizačných a väzbových činidiel pre kompozitné polymérne výrobky, finálne formy

Výskum toxicity a ekotoxicity látok


Výskum efektívnych a spoľahlivých analytických postupov stanovenia zložiek v technológiach výroby organických látok

Výskum efektívnych a spoľahlivých analytických postupov stanovenia zložiek v technológiach výroby anorganických látok

Výskum procesnoižinierskych aspektov procesov