Hodnotenie energetickej efektívnosti v priemysle a poľnohospodárstve

Činnosti v oblasti spotreby energie:

  • Energetické audity vzmysle vyhlášky 429/2009 (SR)
  • Energetické audity vzmysle vyhlášky 213/2001 (ČR)
  • Technicko-ekonomické analýzy spotreby energie, návrh opatrení na ich zníženie a spôsob realizácie.

 

Kontaktné osoby pre oblasť hodnotenia energetickej efektívnosti výrobných celkov:

Ing. Stanislav Podmanický, tel. +421918424028, mail spodmanicky@vucht.sk