Projekty s finančnou pomocou zo štátneho rozpočtu

 

Projekt "APVV-14-0217 Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty"

 
Č projektu: APVV-14-0217
Názov: Využitie sadry na hodnotné chemické produkty a medziprodukty
Doba riešenia: 29.07.2015 - 31.12.2018
Finančné prostriedky na riešenie: 500 tis. € 
 Z toho nenávratný finančný príspevok: 250 tis. €
 
Projekt je riešený s podporou APVV.